V tlakové plynárně Vřesová je zplyňováno hnědé uhlí z okolních revírů. Hlavním produktem je energoplyn, sloužící k výrobě el. energie, dále pak generátorový dehet, fenolový koncentrát, kyselina sírová, kapalný čpavek. Firma Antares se podílela významnou měrou na dodávce technologických celků při výstavbě nových provozů tlakové plynárny Vřesová.

vresovavresovavresovavresova